POLITYKA PRYWATNOŚCI

 I. Postanowienia ogólne 

II. Cel i zakres zbierania danych

III. Podstawa oraz zakres przetwarzania danych

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

V. Formularze

VI. Usługa Newsletter

VII. Technologie

VIII. Pliki „Cookies

IX. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów,  oraz zasady działania i wykorzystania plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.magtechprints.pl. Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.
 2. Korzystanie ze strony internetowej www.magtechprints.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.magtechprints.pl jest Grzegorz Toma  wykonujący działalność gospodarczą pod firmą MAGTECH Grzegorz Toma wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. 11 Listopada 12c/4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle,  NIP: 7492015837, REGON: 160363359, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@magtechprints.pl, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.
 4. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.
 7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

          a) przetwarzane zgodnie z prawem,

          b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, niepoddawane dalszemu przetwarzaniu                niezgodnemu z tymi celami, nie są w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane                    osobom trzecim.

          c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz                    przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż                  jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

       8. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery                     należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepuwww.magtechprints.pl

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1.       Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, marketingowych (przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej,   w szczególności przesyłania przez Magtech Grzegorz Toma na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego newslettera), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
 2.       Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

a)      Imię i nazwisko, firma

b)      NIP,

c)      Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

d)     Adres e-mail,

e)      Numer telefonu.

 1.       Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a)      Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

b)      Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

c)      Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1.       Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

III.  PODSTAWA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1.       Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.
 2.       Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz z art.6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

a)      osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

b)      jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

c)      występuję niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Magtech Grzegorz Toma,

d)     w przypadku prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Magtech Grzegorz Toma lub przez stronę trzecią, którymi są dostawcy usług księgowych (biuro księgowe) oraz operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością sklepu.

 1.       Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.
 2.       Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. (m.in. zabezpieczenie Certyfikatem SSL- certyfikat potwierdzający wiarygodność strony sklepu).

 1.       Dane Osobowe zbierane w sklepie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w sklepie lub za pośrednictwem sklepu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania sklepu, a także na potrzeby rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 2.       Dane Osobowe Klientów mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzecz Magtech Grzegorz Toma w szczególności dostawcom, firmom kurierskim, które nie mogą ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.
 3.       Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).
 4.       Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1.       Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2.       Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych. 
  26 c) Przeniesienia danych na inny podmiot oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3.       Zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie niezwłocznym usunięciem tych danych osobowych przez Administratora.
 4.       W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@magtechprints.ploraz poprzez samodzielne dokonanie zmian bądź usunięcie konta poprzez funkcjonalność zakładki Moje Konto na stronie Sklepu.
 5.     Użytkownik ma prawo do samodzielnego pobrania swoich danych osobowych w formacie pdf i pliku csv w zakładce Moje Konto na stronie Sklepu.
 6.     Jeżeli Klient umieszcza w witrynie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. 
 7.     Klient uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w witrynie wyłącznie w związku z korzystaniem ze sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie ze sklepu. 


V. FORMULARZE

Administrator stosuje trzy rodzaje formularzy w ramach Strony:

1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.

2. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

Zbiory zostały zgłoszone do rejestracji w biurze GIODO.

VI. USŁUGA NEWSLETTER

1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane.

2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.

3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.

4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.

5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail, podany przez Użytkownika w formularzu zapisu.

6. W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:

6.1. Wypełnienia formularza Newsletter

6.2. Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies

6.3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w zbiorze Newsletter w celu przesyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego

6.4. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

6.5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

7. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.

8. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.

9. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony zgodnie z ust. 6.1.

10. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „wypisz się”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem lub w zakładce „Moje Konto” na stronie sklepu.

11. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 

VII. TECHNOLOGIE

1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1.1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

1.2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

2. W celu korzystania ze strony internetowej www.magtechprints.pl niezbędne jest posiadanie:

2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet

2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail

2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 

VIII. PLIKI "COOKIES"

1. Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1.     Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2.     Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3.     W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

a)    Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).

b)   „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

c)    Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

 1.     Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookiesdostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

9. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.       Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z witryny i w tym celu: stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2.       Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3.       Usługodawca stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 
 4.       Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Magtech Grzegorz Toma.
 5.     W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.magtechprints.pl, inne właściwe przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.
 6.     W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności należy kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mailsklep@magtechprints.pl.
 7.     Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony.